Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) i określa zasady korzystania z usługi „Newsletter”. Prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z usługi Newsletter zapoznali się Państwo z jego treścią, którą prezentujemy poniżej:

Dane podmiotu świadczącego usługę Newsletter:
MB Inwestycje Sp. z o.o.
adres: Aleja Pokoju 44, 31-564 Kraków
numer telefonu: 797-474-548
adres e-mail: biuro@mateuszbrejta.pl
NIP: 675-15-27-739
REGON: 363024841

Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu do subskrybentów, na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail, które zawierają treści o tematyce wskazanej przez nich w czasie zapisywania się do usługi Newslettera. W wiadomościach tych mogą znajdować się wybrane przez MB Inwestycje Sp. z o.o. informacje dotyczące rynku nieruchomości, a także treści marketingowe dotyczące produktów i usług MB Inwestycje Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących: o organizowanych szkoleniach, planowanych lub (z)realizowanych inwestycjach czy oferowanych usługach doradczych w działaniach na rynku nieruchomości.

Zapisanie się do usługi Newslettera wymaga od subskrybenta:

 • podania adresu e-mail, na który Newsletter ma być wysyłany;
 • wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
 • potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem;
 • kliknięcia przycisku „zapisz mnie”;
 • potwierdzenia woli otrzymywania Newslettera, udzielenia wyżej wymienionych zgód oraz zapoznania się z Regulaminem poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na podany adres e-mail.

Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny dochodzi do zawarcia umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera pomiędzy MB Inwestycje Sp. z o.o. a subskrybentem.
W przypadku nieskorzystania z linku aktywacyjnego w terminie 7 dni od dnia jego wygenerowania, adres e-mail podany w czasie zapisu do Newslettera jest niezwłocznie usuwany z bazy subskrybentów.
Korzystanie z usługi Newsletter wymaga posiadania przez subskrybenta:

 • komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
 • aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej (przeglądarki internetowej albo programu pocztowego).

Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatnie.
Umowa na świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z dalszego otrzymywania Newslettera, składając stosowne oświadczenie pisemnie, mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe powyżej) lub przez kliknięcie linku “unsubscribe”, jaki znajduje się w treści każdego Newslettera. Rezygnacja z usługi Newslettera jest nieodpłatna i nie wymaga podawania przyczyny.
Zaprzestanie wysyłania Newslettera na podany adres e-mail następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym rezygnację subskrybenta z usługi.
MB Inwestycje Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zaprzestania w każdym czasie świadczenia usługi Newslettera w całości albo w zakresie określonej tematyki, z zachowaniem 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia.
Zaprzestanie wysyłania Newslettera następuje niezwłocznie również w sytuacji, gdy MB Inwestycje Sp. z o.o. utraci podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych subskrybenta, niezbędnych dla wykonywania usługi Newslettera.

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

 • pisemnie, na adres: Aleja Pokoju 44, 31-564 Kraków
 • mailowo na adres: biuro@mateuszbrejta.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 797-474-548

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

 • opis sprawy, której dotyczy reklamacja;
 • adres e-mail podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter;
 • adres e-mail lub adres stacjonarny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem: podnajem.mateuszbrejta.pl

Zapisz się na newsletter i odbierz listę informacji do uzyskania na pierwszym spotkaniu w podnajmie

Zamknij
… …