Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od internautów – subskrybentów newslettera za pośrednictwem strony internetowej www.mateuszbrejta.pl przez MB Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Pokoju 44, 31-564 Kraków, NIP 675-15-27-739, REGON 363024841, KRS 0000587323 reprezentowana przez: Prezesa Zarządu – Mateusza Brejta, będącą administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane administratora danych osobowych
MB Inwestycje Sp. z o.o.
adres: Aleja Pokoju 44, 31-564 Kraków
numer telefonu: 797-474-548
adres e-mail: biuro@mateuszbrejta.pl
NIP: 675-15-27-739
REGON: 363024841

Dane osobowe subskrybentów newslettera

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe subskrybentów newslettera?
Dane osobowe subskrybentów newslettera pozyskujemy od nich samych – gdy udostępnione zostaną nam one za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na naszej stronie internetowej http://mateuszbrejta.pl/ . Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych (adresu e-mail) jest zawsze dobrowolne, jednakże bez ich znajomości nie będzie możliwe świadczenie usługi newslettera.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe subskrybentów newslettera?
Dane osobowe subskrybentów newslettera przetwarzamy w celu cyklicznego wysyłania do nich newsletterów, zawierających wybrane przez nas informacje dotyczące rynku nieruchomości, które w naszej ocenie mogą być interesujące dla subskrybentów. W naszych newsletterach znajdują się też treści marketingowe dotyczące naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów, z jakimi współpracujemy: organizowanych szkoleniach, planowanych lub (z)realizowanych inwestycjach czy oferowanych usługach doradczych w działaniach na rynku nieruchomości.
W przypadku świadczenia usługi wysyłki newsletterów, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].
Natomiast w przypadku wysyłki do subskrybentów newsletterów, w których znajdują się treści marketingowe dotyczące naszych produktów i usług, podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes jako administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – w granicach udzielonej przez subskrybenta zgody na otrzymywanie tego typu treści.
Z kolei w przypadku, kiedy wysyłane newslettery zawierają treści marketingowe dotyczące podmiotów, z jakimi współpracujemy, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez subskrybentów newslettera zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
Przetwarzamy dane osobowe subskrybentów newslettera także w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz uzasadniony interes jako administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Czy dane osobowe subskrybentów newslettera są poddawane profilowaniu lub są przetwarzane w sposób zautomatyzowany jakąkolwiek inną metodą?
Dane osobowe subskrybentów newslettera nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

Komu przekazujemy dane osobowe subskrybentów newslettera?
W związku z korzystaniem przez Administratora z systemu mailingowego MailChimp, dostarczanego przez The Rocket Science Group LLC z Atlanty (Georgia, USA) dane osobowe subskrybentów newslettera przekazywane są do państwa spoza Europejskiego Obszaru ] Geograficznego – do Stanów Zjednoczonych. Administrator informuje, że The Rocket Science Group LLC (MailChimp) posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności) oraz zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych subskrybentów newslettera za pomocą wzorcowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Tarcza Prywatności to program, jaki funkcjonuje na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z 12.07.2016, przyjętej na  mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Komisja Europejska w ten sposób potwierdziła, że podmioty działające na terenie Stanów Zjednoczonych, które spełniają warunki określone w programie Tarcza Prywatności, są uważane za zapewniające należyty poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/welcome.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez The Rocket Science Group LLC (MailChimp) określają Standard Terms of Use (https://mailchimp.com/legal/terms) oraz Data Processing Addendum (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum).
W innych przypadkach Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe subskrybentów newslettera?
Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe subskrybentów newslettera, jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania.
Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, co oznacza, że zaprzestajemy ich przetwarzania niezwłocznie od momentu otrzymania od subskrybenta informacji, że nie chce on otrzymywać newslettera w przyszłości. Informacja taka powinna zostać nam złożona pisemnie, mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe w pkt I powyżej) lub przez kliknięcie linku “unsubscribe”, jaki znajduje się w treści każdego newslettera. Podkreślamy, że cofnięcie ww. zgody na otrzymywanie newslettera może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga poniesienia jakichkolwiek kosztów.
W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda subskrybenta newslettera (marketing podmiotów trzecich), przetwarzania zaprzestajemy po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu tej zgody, co może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga poniesienia jakichkolwiek kosztów. Podkreślamy, że cofnięcie ww. zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nadto zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera w przypadku otrzymania od nich żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych lub skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (patrz pytanie poniżej).
Po tym okresie dane osobowe subskrybentów newslettera będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej jednak niż 10 lat.

Jakie uprawnienia odnośnie przetwarzanych przez nas danych osobowych mają subskrybenci newslettera?
Każdy subskrybent newslettera może żądać od administratora dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych.
Każdy subskrybent newslettera ma prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii danych.
Każdy subskrybent newslettera może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych:
– w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
– gdy przetwarzanie tych danych związane jest z uzasadnionym interesem administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], innym niż marketing bezpośredni naszych produktów i usług, przy czym sprzeciw powinien wówczas zawierać uzasadnienie.
Wszelkie wnioski mające na celu realizację ww. praw należy zgłaszać nam pisemnie, mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe w pkt I powyżej).

Komu subskrybenci newslettera mogą zgłosić fakt naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie środki ochrony danych osobowych subskrybentów newslettera stosujemy?
Wszystkie zbierane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, stosują równorzędne środki ochrony.

Pozostałe
Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
Polityka prywatności jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem: http://mateuszbrejta.pl/ .
Polityka prywatności podlega przepisom prawa polskiego oraz przepisom RODO.

Zapisz się na newsletter i odbierz listę informacji do uzyskania na pierwszym spotkaniu w podnajmie

Zamknij
… …